Provozní řád
studia Boutique Yoga 

Úvodní ustanovení

Tento Provozní řád upravuje vzájemní smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem studia Boutique Yoga (dále jen „Studio”) a jeho návštěvníky (klienty) při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Studia.

Provozovatelem Studia je společnost VATEP spol. s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 47053542.

I. Souhlas s Provozním řádem

Každý zákazník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem Studia, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Zákazník je povinen se při vstupu prokázat jménem na kterém je v systému nahraný kredit nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo jiné studiem poskytované služby, potvrzuje návštěvník, že se s Provozním řádem seznámil a vyslovuje svůj plný souhlas a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II. Provoz studia, provozní doba, vstupné

Studio je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti pod vedením zkušeného lektora (cvičitele). Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor Studia a využívat jeho vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb.

Platba lekcí dle ceníku studia probíhá hotově, qr kódem na místě studia. Čerpat lze také z výhodného kreditového systému. Platba kreditů, speciálních lekcí, kurzů a workshopů se provádí také online bankovním převodem či přes GoPay bránu.

Nahrajte si libovolnou částku kreditu od 950,- Kč výše na kredit a čerpejte zvýhodněnou cenu lekcí. Kredit platí pouze na otevřené lekce.
Nahrát jej lze online GoPay či bankovním převodem a nebo přímo ve studiu. Kredit nelze uplatnit na kurzy, workshopy, speciální lekce a na zboží. Pohyb kreditu po vložení a čerpání můžete sledovat online. Kredit je nepřenosný a nelze proměnit za zboží ani za peníze. KREDIT JE ČASOVĚ NEOMEZENÝ a nevratný.

Studio je otevřené dle aktuálně platné otevírací doby jenž je umístěna na webových stránkách nebo v tištěné podobě ve Studiu. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na internetových stránkách Studia, popř. na sociálních sítích Studia.

Jednotlivé lekce budou probíhat v malém počtu osob – maximálně 10 osob + lektor. Lekce budou probíhat 3x denně  - 1 lekce dopoledne a 2 lekce odpoledne, o víkendu pouze 1 lekce dopoledne a 1 lekce odpoledne.

Účast na  lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému Calendiari na webových stránkách Studia, popř. e-mailem na adresu info@boutique-yoga.cz nebo telefonicky na čísle +420721216742.  Lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či sociálních sítích Studia.

III. Pravidla chování ve studiu, odpovědnost provozovatele

Po vstupu do Studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném. Klienti si mohou své oblečení uložit do šatní skříně. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabelek) mimo šatní skříňky je zakázáno. Za cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, mobilní telefony, notebooky apod.) a za věci uložené v prostoru Studia v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Provozovatel jakoukoli odpovědnost.

Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit lektorovi, který zavolá Policii. Povinností návštěvníka je poskytnout při vyšetřování krádeže maximální součinnost, tzn. zejména vyčkat příjezdu Policie a dále pak samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

Každý klient je povinen řídit se pokyny pracovníků Studia. Vstup do Studia je povolen pouze ve vhodném sportovním oblečení. Je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

V prostorách Studia platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu či požívání jiných omamných či psychotropních látek. Dále není povoleno vnášet do prostor Studia zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku provozovatele a třetích osob.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny lektora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit jakémukoliv přítomnému lektorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Na lekce je klient povinen se dostavit alespoň 10 minut před začátkem. Pokud budete mít zpoždění, informujte telefonicky recepci. Akceptovatelné zpoždění je 5 minut (pokud se telefonicky omluvíte) po začátku lekce. V opačném případě berte na vědomí, že na lekci již nemusíte být puštěni. Studio si nárokuje úhradu lekce v plné výši.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Studia, za ochranu majetku provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Studia. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit příslušnému zaměstnanci, popř. lektorovi.

Do všech prostor Studia je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád Studia. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Studio opustili. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor Studia bez náhrady vyvedeny.

Děti mladší 16 let se smí pohybovat v prostorách Studia ve výjimečných případech, po předchozím souhlasu personálu, a to vždy v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele a třetích osob dítětem způsobené.

V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 16 let přebírá v rámci vedené cvičební lekce lektor Studia, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu jejím převzetím od jejích rodičů či jiného doprovodu dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání doprovodu po skončení cvičební lekce je za pohyb osoby mladší 16 let v prostorách Studia zodpovědný tento doprovod.

Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu Studia či lektora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

IV. Využití sprch

Každý návštěvník může využít před/po lekci zpřístupněné sprchy. Při vstupu do sprchy v jejím nejbližším okolí je návštěvník povinen mít na vědomí, že podlahy mohou být kluzké a že je nutné pohybovat se v těchto prostorách s ohledem na bezpečnost svou i ostatních návštěvníků. 

- Každý návštěvník se zavazuje: 
- nevstupovat do sprch se skleněnými předměty, jídlem či nápoji
- v prostorách šatny a sprch dodržovat zákaz běhání
- nepoužívat v prostoru sprch elektrické přístroje
- po použití sprchy se na místě osušit

V. Storno podmínky

STORNO JEDNOTLIVÝCH LEKCÍ:
Rezervovanou lekci lze v rezervačním sytému zrušit před jejím začátkem za dále uvedených podmínek. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude po Vás cena lekce vyžadována při příští návštěvě nebo vám bude stržena z kreditu. Děkujeme za pochopení. 

Storno podmínky:
a)
dopolední lekce (konaná do 12 hodin daného dne) – storno nejpozději do 20.00 hodin předchozího dne,
b) odpolední lekce (konaná od 12-20 hodin daného dne) – storno nejpozději do 12.00 hodin téhož dne (dne konání lekce).

STORNO KURZŮ A WORKSHOPŮ:
Po přihlášení na kurz/workshop je nutné, aby celá částka byla připsána na náš účet do 2 dnů, jinak bude vaše rezervace automaticky stornována.  V momentě přijetí platby Vám zašleme potvrzení o platbě. Pokud byste částku uhradili a nepřišel Vám e-mail o potvrzení, prosíme kontaktujte nás.

V případě storna více než 14 dní před konáním kurzu/workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % (padesát procent). Pokud se klient na zvolený kurz/workshop neomluví 14 dní dopředu či se nedostaví, Studio je oprávněno ponechat si 100 % (jedno sto procent) ceny kurzu/workshopu. Své místo však lze převést na jinou osobu.

Přihlášením v rezervačním systému, popř. jinou formou rezervace, souhlasíte se storno podmínkami.

VI. Platnost provozního řádu

Tento provozní řád nabývá platnosti dne 1. ledna 2022.