Podmínky ochrany osobních údajů
(Informace o zpracování osobních údajů)

PRO NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÉ STRÁNKY www.boutique-yoga.cz
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

Vážení klienti, 
provozovatelem webové stránky www.boutique-yoga.cz je společnost ACR HOTELS s.r.o., se sídlem: Pražská 594, 543 01 Vrchlabí, IČ: 07667248, DIČ: CZ07667248, spisová značka: C 43428 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále „společnost“ nebo také „správce osobních údajů“). Pokud se prostřednictvím rezervačním systémem Calendiari na našem webu rozhodnete učinit rezervaci lekce jógy, anebo pokud se třeba jen rozhodnete nás e-mailem obrátit s nějakým dotazem, získáme tím informace, které se vztahují k vám jako fyzické osobě (tj. váš e-mail; jméno a příjmení; telefonní číslo). Nejen proto, že nám právní předpisy ukládají řadu povinností v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob, ale zejména proto, že si sami uvědomujeme, jak je důležité tyto údaje chránit, poskytujeme vám tímto informace o způsobu, jak s vašimi osobními údaji nakládáme a jak je chráníme.

V případě dotazů ke zpracování osobních údajů společností, nás prosím kontaktujte, kdy kontakt naleznete právě na našich webových stránkách.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme a v jakém rozsahu?

V REZERVAČNÍM SYSTÉMU CALENDARI
identifikační údaje: jméno a příjmení
kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo

PŘI VYŘIZOVÁNÍ VAŠICH DOTAZŮ (prostřednictvím e-mailu)
kontaktní údaje: e-mailová adresa
identifikační údaje: jméno a příjmení (pokud nám je ve vašem e-mailu sdělíte)

2. Co nás opravňuje ke zpracování osobních údajů a pro jaké účely?

Společnost je oprávněna/povinna zpracovávat osobní údaje, neboť:

(i) je potřebuje: pro splnění smlouvy, tj. poskytnutí služby; 
Pokud se rozhodnete využít rezervačního systému Calendiari, potřebujeme znát Vaše jméno a příjmení, abychom věděli, komu termín rezervujeme.
Pokud uvedete při registraci e-mail a telefon oznámíme vám, pokud by z naší strany došlo ke zrušení zarezervovaného termínu.

- příp. pro splnění předsmluvní povinnosti 
Pokud na nás vznášíte dotaz prostřednictvím e-mailu.

Výše uvedené účely naplňují zákonný důvod zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR/.

(ii) je využije pro účely oprávněných zájmů 
Na e-mail, který uvedete do rezervačního  systému, vám můžeme posílat náš newsletter a informace o akcích, tj. obchodní sdělení ve smyslu z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, to však pouze v rozsahu a za splnění všech podmínek tohoto zákona. Obchodní sdělení samozřejmě neposíláme, pokud jste  zaškrtli políčko, že si obchodní sdělení zasílat nepřejete.  Pokud nám umožníte, abychom Vám obchodní sdělení zasílali, máte možnost jednoduchým způsobem (proklikem na odkaz v zaslaném obchodním sdělení) se z odběru kdykoliv odhlásit. Obchodní sdělení zasíláme cca 12x ročně).

Výše uvedený účel naplňuje zákonný důvod zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR/.

3. Komu můžeme zpřístupnit osobní údaje, tj. kdo je tzv. příjemcem a jaké jsou kategorie příjemců osobních údajů?

(i) dodavateli externích služeb, který pro nás zajišťuje správu webu; tuto služby pro nás vykonává Trockenmann s.r.o. 
(ii) subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).

4. Budeme předávat vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím?

Společnost nebude předávat vaše osobní údaje do třetích zemí (mimo rámec EU) nebo mezinárodním organizacím.

5. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě 3 roky, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpis. 

6. Jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme?

Ke zpracování vašich osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě.  Společnost si je vědoma toho, že zpracovává osobní údaje a vynakládá proto veškeré úsilí k tomu, aby tyto byly chráněny a dodržuje bezpečnostní zásady pro jejich zpracování. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Společnost zajišťuje ochranu vašich osobních údajů proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují vaše osobní údaje.

7. Jmenovala společnost tzv. pověřence?

Společnost nejmenovala tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu GDPR).

8. Jaká jsou vaše práva?

(i) V rámci zpracování osobních údajů společností máte tato práva:
- požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje společnost zpracovává,
- požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
- vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po společnosti výmaz Vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
- přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
- v případě zpracování z důvodu oprávněného zájmu společnosti /bod 2 (ii)/ vznést námitku,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
(ii) Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.